aktualność

Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz współużytkowników wieczystych

Opublikowano: 21/02/2023

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2023 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 21 lutego 2023 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

WYKAZ

Nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa przeznaczona do sprzedaży na rzecz współużytkowników wieczystych, stanowiąca działkę gruntu nr 32/6 o pow. 0,1705 ha położona w Kamiennej Górze, obręb 0002.

Położenie i opis nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Forma sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

Cena sprzedaży działki gruntu nr 32/6, Kamienna Góra, obręb 0002.

Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu.

Miasto Kamienna Góra, obręb 0002, działka
nr 32/6 o pow. 0,1705 ha

KW nr JG1K/00013014/4

Nieruchomość zabudowa jest budynkami magazynowo- składowymi, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zapis w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego:

28P/M: tereny skoncentrowanej produkcji
i drobnej wytwórczości
z dopuszczeniem części mieszkaniowych (w części 0,1494 ha) oraz
L:  drogi i ulice lokalne (w części około 0,02 ha).

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz współużytkowników wieczystych.

88.000,00 zł

słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych
i 00/100.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i pkt.2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 6 kwietnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2, art.37 ust.2 pkt.5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) -

Starosta Kamiennogórski podaje do publicznej wiadomości wyżej wyszczególnioną nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.kamienna-gora.bip.net.pl oraz na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl.

Umieszczono na tablicy ogłoszeń dnia 21.02.2023 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia 14.03.2023 r.