aktualność

L Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 23/11/2022

Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.1526 t.j.) L Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r., o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLIX z dnia 25 października 2022 roku.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Stan środowiska i jego ochrona na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kamiennogórskiego i harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku".

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2022 rok.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/130/2018 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/135/2022 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu kamiennogórskiego.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Powiatu Kamiennogórskiego.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                                                                                                                             

                                                          Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego

                                                                                   

                                                                              Andrzej Mankiewicz