aktualność

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Opublikowano: 21/11/2022

Kamienna Góra, 21.11.2022 r.

GN.6821.2.2022

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO

o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie

z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Stosownie do art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),

 

Starosta Kamiennogórski
zawiadamia,

że w dniu 21.11.2022 r. została wydana w trybie art. 128 ust. 4, w związku z art. 124 ust. 1, 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzja ustalająca odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości i czasowego zajęcia gruntu, powstałych na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działce nr 624 o pow. 4,3303 ha, położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, podczas realizacji robót budowlanych związanych z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji Boguszów-Marciszów (odcinek jednotorowy).

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza 6a, w godzinach urzędowania, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 75 6450118 lub 119.

             W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), informuję, że niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie powoduje, że czynność doręczenia w/w decyzji Starosty Kamiennogórskiego z dnia 21.11.2022 r. stanie się skuteczna - dokonana ze skutkiem prawnym.

            Obwieszczenie nastąpiło dnia: 21.11.2022 r. 

 

Z upoważnienia Starosty

Naczelnik Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami

Paweł Karwacki