aktualność

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - dz. nr 624 w m. Marciszów

Opublikowano: 28/10/2022

Kamienna Góra,  28 października 2022 r.

GN.6821.2.2022

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.2022 r., poz. 2000) zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości oraz szkód powstałych w związku z założeniem i przeprowadzeniem napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji R-Boguszów - R-Marciszów (odcinek jednotorowy), oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 624 o pow. 4,3303 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w Marciszowie, gmina Marciszów, zebrany został materiał dowodowy konieczny do wydania decyzji, a strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zapoznania się z aktami sprawy (m.in. operatem szacunkowym) oraz do składania dodatkowych wyjaśnień i dokumentów.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z związku z art. 8 i 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zawiadomienie zostanie wywieszone w dniu 28.10.2022 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (www.kamienna-gora.pl, http://www.kamienna-gora.bip.net.pl), na okres 14 dni. W tym terminie osoby, które udowodnią, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze - Wydział Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 402 w godzinach pracy urzędu oraz zgłosić ewentualne wnioski i uwagi.

Po upływie wyżej zakreślonego terminu organ wyda rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy.

Ponadto informuję, że w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie (bezczynność) lub prowadzenia postępowania dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość), stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Starosty Kamiennogórskiego. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Z upoważnienia

Starosty Kamiennogórskiego

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Paweł Karwacki  

Pliki do pobrania: