aktualność

Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny

Opublikowano: 21/02/2013

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przystąpił do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II" w ramach obszaru A - wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.

Środki przekazywane w ramach tego programu przeznaczone są na wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w których udzielane są świadczenia rehabilitacyjne przez podmiot leczniczy /zgodnie z z ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej/.

Beneficjentami programu mogą być podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji:

  • organizacje pozarządowe /stowarzyszenia, fundacje, związki oraz izby tworzone na podstawie odrębnych przepisów a także osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia - działające na rzecz osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności ? tworzone na podstawie odrębnych przepisów/,
  •  jednostki samorządu terytorialnego,
  •  uczelnie medyczne,
  • zakłady opieki zdrowotnej.

Wnioski o dofinansowanie projektów ze środków PFRON w ramach ww. programu należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
(sektor A, pok. nr 111 tel. 71 770 41 51)

w terminie do dnia 22 marca 2013 roku.

Informacje nt. programu oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej: www.umwd.dolnyslask.pl zakładka (Nie)pełnosprawni, zakładka Programy i zadania.