aktualność

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art. 19a

Opublikowano: 09/07/2020

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja letniego obozu sportowego dla zawodników MUKN Pod Stróżą przygotowującego do zimowego sezonu narciarstwa biegowego" przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Narciarski "Pod Stróżą" w Lubawce,  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000222760  oraz zadania pn.:"Udział młodzieżowej drużyny LKS Bóbr Marciszów w finale dolnośląskim ogólnopolskiego turnieju Piłkarska Kadra Czeka" przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kamiennej Górzenumer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000087130, których oferty zostały złożone w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zamieszcza się oferty na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 w Kamiennej Górze.

 

Uwagi do ofert można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia ofert, osobiście w formie pisemnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w Wydziale Edukacji (pok. 206) oraz drogą elektroniczną na adres e-mailowy: cecylia.skulska@kamienna-gora.pl .