aktualność

Ważna informacja dla NGO o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Opublikowano: 14/12/2018


Szanowni Państwo,

 

Ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) nakłada na podmioty, tzw. "Instytucje Obowiązane", obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając je na stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.
W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2) - 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 20) - 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, pełniąc funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, zwracam się z prośbą o złożenie wyjaśnień
w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):


1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane,


2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.


Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć osobiście w Wydziale Edukacji, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra,  pok. 206 lub za pośrednictwem maila: cecylia.skulska@kamienna-gora.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2018 r.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.


Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Panią Cecylią Skulską, tel. 75 645 01 29, e-mail: cecylia.skulska@kamienna-gora.pl.

 

Małgorzata Krzyszkowska

Wicestarosta Kamiennogórski

Pliki do pobrania: