Wniosek - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

1

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Inwestycji i Drogownictwa ? pokój 202 (I piętro), tel. (75) 64 50 102

2

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót lub umieszczania urządzeń infrastruktury podziemnej (formularz do pobrania na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl lub w pokoju 202), który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 • cel zajęcia pasa drogowego,
 • lokalizację i powierzchnie zajętego pasa drogowego,
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 • projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Kamiennogórskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno ? budowlanej,
 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt zmiany organizacji ruchu,
 • szczegółowy harmonogram robót,
 • pełnomocnictwo Inwestora na reprezentowanie go przez osobę trzecią w sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego + opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
3

Opłaty

Za zajęcie 1 m- powierzchni jezdni pasa drogowego w celu prowadzenia robót pobiera się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 • przy zajęciu do 20% szerokości - 3,00 zł,
 • przy zajęciu od 20% do 50% szerokości - 5,00 zł,
 • przy zajęciu powyżej 50% szerokości - 8,00 zł.

Za zajęcie 1 m- powierzchni chodnika, placu, zatoki postojowej i autobusowej, ścieżki rowerowej stawka opłata za każdy dzień zajęcia wynosi 2,00 zł.
Za zajęcie 1 m- powierzchni pobocza pasa drogowego stawka opłaty za każdy dzień zajęcia wynosi 1,50 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej.

4

Termin złożenia wniosku

Na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

5

Czas załatwienia sprawy

30 dni.