Wniosek - Umieszczenie reklamy

1

Umieszczenie reklamy

Do wniosku należy dołączyć:

1.      Pisemne uzasadnienie wniosku w zakresie wskazania okoliczności faktycznych i przedstawienia stosownych dowodów na okoliczność, że zachodzą "szczególnie uzasadnione okoliczności" w rozumieniu art. 39 ust. 3 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2018.2068 t.j.) na zlokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w zakresie wnioskowanego w ww. wniosku.

2.      Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 ze szczegółowym oznaczeniem lokalizacji reklamy.

3.      Wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której planowana jest lokalizacja reklamy.

4.      Rysunek lub projekt reklamy zawierający jej wizualizację na tle otoczenia, wymiar, opis materiałów konstrukcyjnych, ich kolorystykę oraz sposób montażu reklamy (w tym jej   fundamentowania);

5.      W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa (opłata skarbowa - 17,00 zł),

6.      Informację czy wnioskowana tablica reklamowa będzie wyposażona w oświetlenie zewnętrzne lub wewnętrzne i czy zawierać będzie elementy odblaskowe.