Przyznawanie własności działki siedliskowej właścicielom zabudowań

1

Pobranie interaktywnego wniosku do wypełnienia

2

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł.
Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra, oraz w kasie starostwa.

3

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

- decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa za świadczenia emerytalno-rentowe,
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł,
- upoważnienie, jeśli w imieniu strony działa pełnomocnik,
- aktualna księga wieczysta dla zabudowań.

4

Odwołanie

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Starosty Kamiennogórskiego w terminie 14-stu dni od dnia jej doręczenia.

5

Czas załatwienia sprawy

30 dni lub 60 dni w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych (art. 35 § 3 Kpa) od dnia złożenia wniosku.