Skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci i przyłączy

1

Termin złożenia wniosku

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

2

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wynosi:

- za pierwszą sieć: 150 zł,

- za każdą następną sieć: 105 zł,

- za pierwsze przyłącze: 105 zł,

- za każde następne przyłącze: 73,50 zł.

 

W przypadku przedkładania dokumentacji na naradę przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej - nie dotyczy wniosku składanego przez projektanta.

 

Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę pobiera się przed wykonaniem czynności uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. 

 

Opłaty można dokonać w kasie Starostwa, przelewem na rachunek bankowy lub kartą w Wydziale Geodezji, po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.

3

Wymagane dokumenty

Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci i przyłączy.

Do wniosku należy dołączyć:

-plan sytuacyjny w formacie PDF z propozycją usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu sporządzony na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, 

- projekt w formacie DXF

 

- upoważnienie od inwestora dla osoby składającej dokumentację projektową w jego imieniu (w przypadku składania wniosku przez projektanta upoważnienie nie jest wymagane),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (tylko w przypadku przedkładania dokumentacji na naradę przez pełnomocnika; nie dotyczy wniosku składanego przez projektanta),

 

Uwaga: Na wniosek inwestora lub pełnomocnika, przedmiotem narady koordynacyjnej może być usytuowanie przyłączy.

4

Złożenie wniosku

Narady koordynacyjne przeprowadzane są w formie elektronicznej. Aby złożyć wniosek należy wejść na stronę: https://kamiennagora.giportal.pl/

Wniosek należy złozyć za pośrednictwem aplikacji iProjektant na stronie https://kamiennagora.giportal.pl/

Jeżeli wnosek na naradę elektronicza składany jest po raz pierwszy to nalezy w pierwszej kolejności zarejestrować konto przez aplikacjęi iKonto na stronie https://kamiennagora.giportal.pl/ 

O zarejestrowniu konta  w celu jego uwierzytelnienia, należy powiadomić poprzez adres e-mail: ewa.maj@kamienna-gora.pl lub telefonicznie 756450251.

 

Tel. kontaktowy: 75 645 0251 - Ewa Maj-Rudy.

Godziny pracy urzędu:

- poniedziałek 7:30 - 17:00;

- wtorek, środa, czwartek 7:30 - 15:30;

- piątek 7:30 - 14:00.

5

Czas załatwienia sprawy

Termin narady koordynacyjnej wyznaczany jest na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego.

W przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, wyznacza się termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów.

Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie - w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie.