Określenie kierunku rekultywacji

1

Rekultywacja

Osoba powoadująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt.

Starosta Kamiennogórski wydaje decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów, określające:

  • stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, ustalony na podstawie opinii, o której mowa w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  • osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów,
  • kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów.

W sprawach, o których mowa powyżej, decyzje są wydawane po zasięgnięciu opinii:

  • dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego w odniesieniu do działalności górniczej,
  • dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji,
  • wójta (burmistrza).

2

Wymagane dokumenty

Do poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów (wniosek do pobrania poniżej) należy dołączyć:

  • kserokopię koncesji na wydobywanie kopalin - w odniesieniu do działalności górniczej,
  • projekt rekultywacji zawierający opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji,
  • mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.

Pliki do pobrania:

3

Złożenie wniosku

Komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego.

Wszelkich informacji udziela Wydział Geodezji, ul. Sienkiewicza 6a, tel. 75 645 01 35.

Godziny pracy urzędu:

- poniedziałek 7:30 - 17:00;

- wtorek, środa, czwartek 7:30 - 15:30;

- piątek 7:30 - 14:00.

4

Czas załatwienia sprawy

Czas załatwienia sprawy to 30 dni lub 60 dni w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 Kodeks Postępowania Administracyjnego).