Wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej

1

Wpis stowarzyszenia

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Kamiennogórskiego.

2

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 10 zł należy wpłacić w kasie starostwa (ul. H. Sienkiewicza 6a parter ).

3

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej załączonym (do pobrania  wniosek KS).
  2. Lista minimum 7 pełnoletnich członków założycieli UKS zawierająca: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis.
  3. Protokół z Zebrania Założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania.
  4. Uchwała o powołaniu.
  5. Uchwała o przyjęciu statutu.
  6. Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego.
  7. Statut - 2 egzemplarze.

Komitet Założycielski zobowiązany jest do złożenia ww. dokumentów organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni od dnia podjęcia przez założycieli stosownych uchwał o powstaniu stowarzyszenia.

Pliki do pobrania:

4

Złożenie wniosku

Komplet dokumentów należy złożyć w Wydziale Edukacji - pokój nr 206 (I piętro), tel.: 75 645 0 129, 75 645 0 104, godziny pracy biura: poniedziałek: 7.30-17.30, wtorek - czwartek:7.30-15.30, piątek: 7.30 - 14.00 lub w Kancelarii Ogólnej - parter Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15.

5

Czas załatwienia sprawy

Do miesiąca od daty wpływu wniosku. Odbiór osobisty lub przesłanie na adres wnioskodawcy. Wymagany jest dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru.

6

Uwaga !

Stowarzyszenia wpisane do ewidencji zobowiązane jest w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany danych złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji.