Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji

1

Opis

     Stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej, tj. kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe, które są wpisane do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Kamiennogórskiego, mogą złożyć wniosek o wydanie wypisu z tej ewidencji.

Wypis z Księgi Ewidencyjne potwierdza dane wpisane do ewidencji:

- datę wpisu klubu sportowego,

- numer ewidencyjny klubu sportowego,

- imiona, nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego,

- nazwę, siedzibę i adres klubu,

- imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej,

- informacje o statucie (data uchwalenia, data zmiany),

- dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,

- cel działania klubu,

- teren działania,

- datę wykreślenia z rejestru,

- inne uwagi,

- zmiany, których dokonano w ewidencji.

 

 

2

Opłaty

Brak opłat.

3

Wymagane dokumenty

Prośbę o wydanie wypisu z księgi ewidencyjnej klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej/ uczniowskich klubów sportowych składa się na WNIOSEKU O WYDANIE WYPISU Z EWIDENCJI (do pobrania).

Jeśli dane wpisane do ewidencji uległy zmianie (np. zmienił się zarząd klubu,adres, statut) wówczas do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie owej zmiany (np. uchwałę zarządu).

 

Uwaga !

Stowarzyszenia wpisane do ewidencji zobowiązane są w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany danych złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji.

Pliki do pobrania:

4

Złożenie wniosku

Wniosek (+ ewentualne załączniki) należy złożyć w Wydziale Edukacji - pokój nr 206 (I piętro), tel.: 75 645 0 129, 75 645 0 104, godziny pracy biura: poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek - czwartek:7.30-15.30, piątek: 7.30 - 14.00 lub w Kancelarii Ogólnej - parter Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15.