AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ

1

Opis

Rada Powiatu Kamiennogórskiego na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę przyjmującą "Program lokalny wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ".

Głównym celem programu jest wspieranie uzdolnień naukowych, sportowych i artystyczno-technicznych młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.

Program jest realizowany poprzez przyznawanie uczniom miesięcznego stypendium naukowego, sportowego i techniczno-artystycznego na dany rok szkolny oraz poprzez przyznanie jednorazowej nagrody: Licealista Roku, Technik Roku, Branżysta Roku.

Pliki do pobrania:

2

Wniosek

Wniosek  o przyznanie stypendium odrębnie w każdej kategorii wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Uchwały, po zaopiniowaniu  przez Radę Pedagogiczną danej szkoły, składa Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze w terminie do 10 września danego roku.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzający złożenie wniosku a w przypadku absolwenta szkoły podstawowej dodatkowo kserokopia zaświadczenia z egzaminu zewnętrznego;

2) kserokopię dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających udział w konkursach, olimpiadach, turniejach;

3) opracowany przez ucznia i zatwierdzony przez nauczyciela prowadzącego ucznia uzdolnionego plan rozwoju na rok szkolny, w którym wypłacane będzie stypendium określonego w załączniku nr 3.

 

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

3

Termin załatwienia

Zarząd Powiatu, w terminie do 20 września, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Stypendialnej, określa ostateczną ilość stypendiów w poszczególnych kategoriach oraz ustala wysokość miesięcznego stypendium.

 Decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Stypendium będzie wypłacane na konto bankowe wskazane przez ucznia lub jego opiekuna prawnego.

Stypendium za okres roku szkolnego będzie wypłacane do 10 każdego miesiąca danego roku, z wyjątkiem miesiąca września, w którym wypłata nastąpi do 30 września.

Stypendium  dla uczniów klas programowo najwyższych będzie wypłacane do 30 czerwca danego roku.