zDolne NGO

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń ma zaszczyt ogłosić III Edycję Konkursu "zDolne NGO" dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w obszarze aktywności obywatelskiej w latach 2012-2013 roku.


1. Szczegółowe cele edycji
Szczegółowymi celami III Edycji Konkursu "zDolne NGO" są:
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie aktywnego
udziału obywateli w życiu publicznym,
- promowanie większej aktywności obywateli w podejmowaniu istotnych decyzji
i współtworzenie prawa, w szczególności wzmacnianie procesu konsultacji
społecznych,
- upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, ich obronie, mniejszościach
narodowych i etnicznych, tolerancji i poszanowaniu dla osób odmiennego
pochodzenia,
- upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej, różnych aspektów
członkostwa w UE i zachęcenie obywateli do udziału w debacie o przyszłości
UE,
- podnoszenie świadomości w zakresie obywatelstwa europejskiego,
- promowanie dobrych praktyk w konsultacjach społecznych.
2. Przebieg Konkursu
Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu ?zDolne NGO?
załączonym do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia należy dostarczać na załączonym formularzu zgłoszeniowym.
3. Wykonawca
Wykonawcą III Edycji Konkursu "zDolne NGO" jest Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65.
4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji
W III Edycji Konkursu "zDolne NGO" stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:
- Zakres i trwałość prowadzonych działań 0-25 pkt
- Oryginalność inicjatywy, pomysłowość, innowacyjność, zastosowanie ciekawych rozwiązań 0-15 pkt
- Uzyskiwany poziom aktywizacji społecznej (między innymi poprzez liczbę osób, które zaangażowały się w życie publiczne,
oddźwięk społeczny) 0-15 pkt
- Zwiększenie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, między innymi poprzez ilość przeprowadzonych konsultacji
społecznych oraz sposób ich promocji 0-15 pkt
- Stopień upowszechniania wiedzy na temat unii europejskiej, praw człowieka oraz wiedzy obywatelskiej 0-10 pkt
- Umiejętność podejmowania współpracy z partnerami (społecznymi, publicznymi i biznesowymi), między innymi poprzez ilość
nawiązanych partnerstw, referencje 0-15 pkt
- Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań 0-5 pkt
Maksymalna suma punktów do zdobycia 100.
5. Harmonogram edycji
III Edycja Konkursu "zDolne NGO" przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:
- 03.03.2014 r. - Ogłoszenie III Edycji Plebiscytu "zDolne NGO"
- 03.03-15.04.2014 r. - Termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)
- 25-30.04.2014 r. - Obrady Kapituły Konkursowej
- 13.05.2014 r. - Uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu "zDolne NGO"
6. Osoba do kontaktu
Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z III Edycją Konkursu "zDolne NGO" jest Marcin Spitalniak,
tel. 501-158-201,
e-mail: marcin.spitalniak@fan.org.pl