Służba w NSR

NSR - Kto może ubiegać się o służbę

O służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych może ubiegać się żołnierz rezerwy który:

 • posiada pozytywne orzeczenie pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada odpowiednie wykształcenie (szer. - gimnazjalne, pdf. - średnie, ofic.- wyższe);
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 • zaliczył pozytywnie proces kwalifikacji w JW (egz. z W-F, egz. sprawdzający, rozmowę kwalifikacyjną);
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał pozytywnie egzamin na jej zakończenie.

 

NSR - Sposób pełnienia służby

Służba w NSR pełniona jest ochotniczo. Żołnierz rezerwy przebywa na przydziale kryzysowym 2 - 6 lat, ale nie dłużej niż 15 lat.

Żołnierz rezerwy będący na przydziale kryzysowym może odbywać następujące ćwiczenia wojskowe:

 • w trybie natychmiastowego stawiennictwa nie częściej niż 1 x w ciągu roku kalendarzowego;
 • rotacyjne - trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu roku kalendarzowego;
 • krótkotrwałe (trwające nieprzerwanie do 30 dni);
 • długotrwałe (trwające nieprzerwanie do 90 dni).


W uzasadnionych przypadkach żołnierz rezerwy może odbywać służbę okresową.

 

NSR - Rekrutacja

Nabór do NSR ma charakter terytorialny. Rekrutację i promocję prowadzą wojskowe komendy uzupełnień. Żołnierz rezerwy, który ubiega się o nadanie przydziału kryzysowego w ramach NSR:

 1. Zgłasza się do Wojskowej Komendy Uzupełnień gdzie:
 • zostaje zapoznany z obowiązującymi przepisami;
 • składa wniosek;
 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, o którym mowa w art. 50 ust. 4 ustawy, w przypadku jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę;
 • kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym:
  • świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych,
  • certyfikaty językowe,
  • zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,
 • zostaje  skierowany w razie potrzeby do właściwej Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz Wojskowej Pracowni Psychologicznej celem orzeczenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej (w tym służby poza granicami kraju).
 1. Skierowany do Jednostki wojskowej uczestniczy w kwalifikacjach:
 • egzamin z WF;
 • egzamin sprawdzający poziom wyszkolenia;
 • rozmowa kwalifikacyjna.
 1. Po pomyślnym zakończeniu kwalifikacji podpisuje kontrakt z Dowódcą Jednostki Wojskowej.
 2. Zgłasza się do WKU gdzie zostaje nadany mu przydział kryzysowy.

Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydziału kryzysowego i stanowi decyzję administracyjną. Do czasu wygaśnięcia lub unieważnienia przydziału kryzysowego żołnierz rezerwy jest obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z tego przydziału.