Program współpracy w 2019 roku

 

Uchwała nr XLIX/155/2018
Rady Powiatu Kamiennogórskiego
z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego 
z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku"

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 22 i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Roczny program współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIX/155/2018 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 22 ustawy o samorządzie powiatowym,  powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, oraz zgodnie z art. 12 ust. 11 w/w ustawy do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Delegację taką stanowią przepisy art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakładające na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

Uchwałą Nr 304/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku", Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego uruchomił proces konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od dnia 6 do 28 września 2018 r. i odbyły się 
w następujących formach:

 1. zamieszczenie projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku" w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze wraz z formularzem konsultacji umożliwiającym zgłaszane wniosków i uwag do tego projektu,

2. wyłożenie projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku" do wglądu w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze i przyjmowanie uwag i wniosków na formularzu konsultacji w Kancelarii,

3. otwarte spotkanie konsultacyjne.

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach nie przedstawiły opinii w terminie określonym w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wprowadzono zmian do projektu programu.

 

          Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/155/2018

Rady Powiatu Kamiennogórskiego

z dnia 30października 2018 r.

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2019 ROKU

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Program określa cele, zasady oraz formy współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi. Program wyznacza partnerski obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyrażającym wolę współpracy w działaniach na rzecz Powiatu Kamiennogórskiego i jego mieszkańców.

§ 2

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.). 

2. Programie - rozumie się przez to "Roczny program współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku". 

3. Powiecie - rozumie się przez to powiat kamiennogórski. 

4. Organizacjach - rozumie się przez to określone w Ustawie organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy.


 

Rozdział 2
C
el główny i cele szczegółowe programu

§ 3  

1. Głównym celem programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Kamiennogórskiego, wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowanie partnerstwa oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. 

2. Celami szczegółowymi programu są:

a) podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu poprzez zwiększenie efektywności organizacji,

b) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Powiatu wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych,

c) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,

d) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

e) wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość społeczeństwa obywatelskiego,

f) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych dla realizacji powyżej określonych celów.

Rozdział 3
Podmioty Programu

§ 4

W realizacji programu uczestniczą: 

1. Organizacje oraz inne podmioty realizujące sferę zadań publicznych na terenie Powiatu lub dla jego mieszkańców. 

2. Rada Powiatu Kamiennogórskiego i jej komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Powiatu oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami. 

3. Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Powiatu Kamiennogórskiego, przyznaje dotacje oraz udziela innych form wsparcia organizacjom.

Rozdział 4
Zasady współpracy

§ 5

Podejmując współpracę z organizacjami Powiat będzie kierować się zasadami:

1) pomocniczości - Powiat powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

2) suwerenności stron - stosunki między Powiatem a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej;

3) partnerstwa - organizacje pozarządowe dobrowolnie uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązywanie stanowi przedmiot wytyczonych zadań publicznych do realizacji;

4) efektywności - Powiat, przy zlecaniu organizacjom zadań publicznych do realizacji, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji;

5) jawności - wszystkie możliwości współpracy Powiatu z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

Rozdział 5
Zakres przedmiotowy programu

§ 6

Obszar współpracy Powiatu i organizacji obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy oraz w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.).

Rozdział 6
Formy współpracy

§ 7

Powiat podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w następujących formach:

1. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie w formie powierzenia lub wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Zlecanie organizacjom zadań w trybie i na zasadach określonych w art. 19a Ustawy wraz z dofinansowaniem tych zadań.

3. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach publicznych, które będą realizowane oraz ogłaszanych konkursach i o sposobach ich rozstrzygnięć.

4. Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych w oparciu o Uchwałę Nr V/24/2015 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 24 lutego 2015 r.

5. Tworzenie, w miarę potrzeb, wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

6. Umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w Ustawie oraz Uchwale Nr XXII/83/2016 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

7. Umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1307 z późn. zm.).

8. Współpraca Powiatu z organizacjami obejmuje także działanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada działa w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U z 2018 r., Nr 511 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 560). Koordynatorem tych działań jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze.

 

Rozdział 7
Priorytetowe zadania publiczne

§ 8

1. Zadania publiczne przewidziane do realizacji w roku 2019 obejmują następujące obszary działań:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

b) turystyka i krajoznawstwo,

c) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa,

d) pomoc społeczna, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym,

e) ratownictwo i ochrona ludności,

f) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

g) nieodpłatna pomoc prawna.

2. W wyniku stwierdzenia innych potrzeb lokalnych lub na uzasadniony wniosek organizacji Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego może w drodze uchwały wskazać inne niż określone w ust. 1 zadania, wymagające realizacji, w celu ich zlecenia organizacjom na zasadach określonych w Ustawie.

 

Rozdział 8
Okres realizacji programu

§ 9 

1. Program obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu w 2019 r.

Rozdział 9
Sposób realizacji programu

§ 10

Współpraca Powiatu z organizacjami w ramach Programu obejmuje działania o charakterze finansowym i pozafinansowym:

1. Prowadzenie otwartych konkursów ofert odbywających się wg następujących zasad:

1) zlecenie realizacji zadań Powiatu organizacjom po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego,

2) Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego  powołuje Komisje Konkursową, której zadaniem jest ocena złożonych ofert oraz rekomendowanie ofert do udzielenia dotacji,

3) złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową,

4) decyzję o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego w drodze uchwały,

5) podjęta uchwała jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczania.

2. Zlecanie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym na wniosek organizacji, na zasadach i trybie określonym w art. 19a Ustawy.

3. Zamieszczanie informacji na temat organizacji na stronie internetowej powiatu: www.kamienna-gora.pl w zakładce "Organizacje pozarządowe".

4. Przekazywanie informacji o zewnętrznych możliwościach finansowania zadań organizacji z funduszy celowych, fundacji prywatnych, środków unijnych, o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz publikowanie na stronie internetowej powiatu: www.kamienna-gora.pl.

5. Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, np. organizacja konferencji, imprez kulturalnych promujących Powiat.

6. Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracujących z Powiatem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł.

7. Pomoc w nawiązywaniu przez organizacje kontaktów międzynarodowych.

8. Udzielanie przez Powiat, w miarę możliwości, wsparcia pozafinansowego dla organizacji: wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego (użyczenie sprzętu, udostępnienie sal w urzędzie, poradnictwo, doradztwo itp.).

9. Prowadzenie i aktualizacja elektronicznej bazy danych dotyczącej organizacji, które mają swoją siedzibę na terenie powiatu kamiennogórskiego.

 

Rozdział 10
Wysokość środków planowanych na realizację programu

§ 11

1. Określa się planowaną wysokość środków w 2019 roku na realizację zadań publicznych, o których mowa w § 8 pkt 1 ppkt a) - e) w łącznej wysokości 77.000 zł, w tym 5.000 zł do rozdysponowania w trybie art. 19a ustawy.

2. Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych planuje się kwotę 5.000 zł (środki PFRON).

3. Na bezpłatną pomoc prawną planuje się kwotę 62.122 zł (dotacja z budżetu państwa).

 

Rozdział 11
Sposób oceny realizacji programu

§ 12

1. Monitoring programu polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz informacji wnoszonych przez organizacje pozarządowe.

2. Miernikami efektywności programu są:

1) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

2) liczba podmiotów programu współuczestniczących w realizacji zadań publicznych w 2017 roku,

3) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy ,

4) wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację programu,

5) liczba zadań zrealizowanych w ramach programu.

 

Rozdział 12
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

§ 13

Program tworzony jest w kilku etapach:

1. Przygotowanie projektu programu w oparciu o listę zadań proponowaną przez wydziały/jednostki merytoryczne Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

2. Skierowanie projektu na posiedzenie Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego, który zatwierdza go i kieruje do konsultacji społecznych.

3. Konsultacje odbywają się w oparciu o Uchwałę Nr V/24/2015 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

4. W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji projekt programu zostanie zamieszczony na stronie internetowej powiatu www.kamienna-gora.pl, w zakładce organizacje pozarządowe, wyłożony do wglądu w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz odbędzie się otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

5. Po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego poprawek/uwag zgłoszonych podczas konsultacji, projekt programu zostaje skierowany pod obrady Rady Powiatu Kamiennogórskiego, która podejmuje stosowną uchwałę.

 

Rozdział 13
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 14 

1. Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego, po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, powołuje w drodze uchwały imienny skład komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert.

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

3. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.

4. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej ofert, przyznając określoną liczbą punktów, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.

5. Komisja realizuje swoje działania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej składu.

6. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

7. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności:

1) zapoznaje się z podmiotami, które złożyły oferty,

2) stwierdza prawomocność posiedzenia komisji,

3) ocenia złożone oferty pod względem formalnym (poprawne wypełnienie oferty oraz komplet załączników),

4) po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert każdy członek komisji konkursowej dokonuje oceny merytorycznej określonej w art. 15 ust.1 Ustawy, przyznając indywidualnie punkty oceny na Karcie Oceny, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie,

5) sporządza protokół i przygotowuje dla Zarządu listę ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji albo które uzyskały największą ilość punktów podczas oceny merytorycznej.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego.

9. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego wyników konkursu.

Pliki do pobrania: